Altres webs municipals

Avís legal

Tots els continguts d'aquest lloc web, incloent-hi els textos, imatges, audio, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès o de tercers que han autoritzat el seu ús a aquest Ajuntament.

Guió i continguts: Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
Disseny, desenvolupament i programació: Servei d'Informàtica de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès / Ateneatech
Suport informàtic, Servidor i infraestructura: Servei d'Informàtica de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Fotografies: Ignasi Blanca, Toni Galitó, Wifred Llimona, Jemi Paretas, Administradors de la FM i Servei de Comunicació de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

Els continguts estan a l'empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les pàgines de Tràmits on line, l'Ajuntament t'escolta i Newsletters del lloc web de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès demanen a les persones usuàries que facilitin dades de caràcter personal, que seran integrades en els corresponents fitxers municipals.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès garanteix que el tractament d'aquestes dades serà exclusivament per a la realització del tràmit o inscripció corresponents per part del Servei competent per a la seva resolució, així com la confidencialitat de les dades personals facilitades.

Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició quant a les dades de caràcter personal es podran exercir per sol·licitud presentada a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, situada a la planta baixa de la Casa de la Vila. 

De conformitat amb l'article 6.2 de la Llei orgànica 15/1999, l'Ajuntament resta facultat per a demanar a altres Administracions públiques dades personals, tributàries, de Seguretat Social o altres relatives a les persones que formalitzen el tràmit, necessàries per a verificar els requisits i barems previstos en la normativa sobre admissió d'alumnes.

ACCESSIBILITAT

L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès treballa en la línia d'adaptar els continguts de la seva pàgina web a les recomanacions de Consorci World Wide Web - W3C (World Wide Web Consortium) i a les Directrius d'Accessibilitat generades pel WAI (Web Accessibility Initiative) per tal d'eliminar les barreres, obstacles visuals o tecnològics que impedeixin el dret de qualsevol ciutadà d'accedir a la informació i la comunicació. 

Amb l'adaptació d'aquests criteris d'accessibilitat l'Ajuntament de Vilafranca compleix amb els estàndards de nivell doble A i es posa al dia en el compromís de les administracions públiques pel que fa a l'accessibilitat.

Aquest lloc web segueix les indicacions del manual Marcar les diferències: la representació de dones i homes a la llengua, elaborat per la Secció d'Assessorament de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i fa ús del masculí plural com a genèric per referir-se a les persones.

Servei de Comunicació i Premsa. Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
comunicacio@vilafranca.org